Skoči na glavno vsebino
Select Page

Vpis v 1. razred


VPIS v 1. RAZRED za šolsko leto 2024/25

Spoštovani starši,

vabimo vas, da vpišete svojega otroka v 1. razred osnovne šole.

Vpis bo potekal v OŠ Franca Rozmana Staneta, Prušnikova ulica 85, Ljubljana – Šentvid in sicer:

 • od ponedeljka, 12. februarja 2024,
 • do četrtka, 15. februarja 2024,
 • od 9.00 do 12.00 in od 16.00 do 18.00.
Želeni termin za vpis si izberete s klikom na spodnjo povezavo:

Termini za vpis  v 1. razred >>>

*povezava do terminov bo odprta do ponedeljka, 12. 2. 2024 do 22.00 ure.

 

 


VABILO na 1. roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolk in prvošolcev

Spoštovani starši!

Vljudno vabimo vas in bodoče prvošolke ter prvošolce na roditeljski sestanek, ki bo v četrtek, 1. 2. 2024, ob 17. uri.

Starši boste na sestanku, na katerem vas bomo seznanili z organizacijo in oblikami dela v 1. razredu ter z drugimi informacijami v zvezi z začetkom šolanja vašega otroka.

V tem času se bodo bodoče prvošolke in prvošolci zabavali na ustvarjalnih delavnicah.

Prosimo, da se sestanka zagotovo udeležite.

Prijazen pozdrav!

 


Pogoji za vpis

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2024 bomo tako vpisovali otroke, rojene od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, za naslednje šolsko leto. Starši boste obveščeni z vabilom po pošti.

Šolski okoliš

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

V primeru, da starši želijo otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:

 • obvezno vpišejo otroka pri nas,
 • na izbrano šolo (v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovijo pisno vlogo, v kateri navedejo razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želijo prepisati otroka v našo šolo in ne živijo v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želijo vpisati otroka.

 

Ugotavljanje pripravljenosti

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

 

Odložitev šolanja

Učencu se med šolskim letom v prvem razredu lahko na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

 

Učenci s posebnimi potrebami

Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami vpisati v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno prebiva, razen če ta šola ne izpolnjuje pogojev in je zaradi tega otroku s pravnomočno odločbo o usmeritvi, ki jo izda ZRSŠ, določena druga ustrezna osnovna šola.

Povzeto po Zakonu o osnovni šoli. Vpis otrok v javno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13,46/16-ZOFVI-L).

 

 


 

Vabilo na 1. roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolk in prvošolcev

Spoštovani starši!

Vljudno vabimo vas in bodoče prvošolke ter prvošolce na roditeljski sestanek, ki bo v četrtek, 1. 2. 2024, ob 17. uri.

Starši boste na sestanku, na katerem vas bomo seznanili z organizacijo in oblikami dela v 1. razredu ter z drugimi informacijami v zvezi z začetkom šolanja vašega otroka.

V tem času se bodo bodoče prvošolke in prvošolci zabavali na ustvarjalnih delavnicah.

Prosimo, da se sestanka zagotovo udeležite.

Več o vpisu najdete pod rubriko “Šolska svetovalna služba – vpis v 1. razred!“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijazen pozdrav!

 

 


 

Vpis v prvi razred 2023/24

Spoštovani starši,  vabimo vas, da vpišete svojega otroka v 1. razred osnovne šole.

Vpis bo potekal v OŠ Franca Rozmana Staneta, Prušnikova ulica 85, Ljubljana – Šentvid in sicer:

od torka, 14. februarja 2023

do petka, 17. februarja 2023

od 8.00 do 12.00 in od 16.00 do 19.00.

Želeni termin za vpis si boste lahko izbrali na spodnjih povezavah. Povezave bodo aktivne od 2. 2. do 12. 2. 2023.

Termini (povezave):

 

V skladu z Zakonom o OŠ starši vpisujete v 1. razred otroke, ki bodo  v  koledarskem letu 2023 dopolnili 6 let (rojeni od 1. 1.  do 31. 12. 2017).

Starši vpišete otroka v osnovno šolo, kjer ima stalno ali začasno prebivališče.

V primeru, če starši želite, da vaš otrok obiskuje drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v šolski okoliš OŠ Franca Rozmana Staneta, je pomembno, da:

 • vpišete otroka pri nas,
 • na izbrano šolo naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

V primeru, da ste starši, vzgojiteljice ali zdravstvena služba mnenja, da je otrokova zrelost za vstop v šolo pomanjkljiva, napišete prošnjo za odložitev šolanja, ki jo podpišeta oba starša. Otrokovo pripravljenost za vstop v šolo ugotavlja komisija, ki jo določi ravnatelj.

Prosimo vas, da na vpis prinesete na vpogled otrokov osebni dokument ali rojstni list.

Starše, ki nimajo skupnega bivališča, prosimo, da prinesete soglasje, da se strinjate z vpisom vašega otroka v 1. razred na našo šolo.

Lepo vas pozdravljamo!

 


 

Vpis v srednjo šolo

Postopek vpisa v srednje šole


V prijavnem roku  se vsak učenec lahko prijavi v en izobraževalni program na eni srednji šoli. (Pomembni datumi, vezani na vpis v srednjo šolo, so zbrani v Rokovniku 23-24.)

Prijavnico izpolnimo skupaj v šoli, kjer zberemo vse prijavnice in jih pošljemo na srednje šole. Po objavi številčnega stanja prijav lahko učenci v določenem roku prenesejo prijavo na katerokoli drugo šolo.

Vsi prijavljeni učenci na posamezni program srednje šole se uvrstijo na izbirni seznam glede na doseženo število točk. Točke se izračunajo iz zaključnih ocen obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole, maksimalno število točk je 175. (Tabelo si lahko ogledate na povezavi Svetovalna služba/ Karierna orientacija – Točke za vpis .)

V primeru vpisa v športni oddelek gimnazije se upoštevajo še športni dosežki, ki prinesejo 5 ali 10 točk, ob vpisu v umetniško gimnazijo pa opravljen preizkus nadarjenosti.

Če je na spodnji meji točk več učencev, se pri izbiri upošteva tudi rezultat na NPZ v 9. razredu in sicer se seštejejo odstotki, doseženi pri predmetih slovenščina in matematika.

Izbirni postopek se nato izvede v dveh krogih:

 • Prvi krog: Če je prijav v posamezni program več kot je prostih mest, se vpis omeji. Zapolni se 90% prostih mest.
 • Drugi krog: Zapolni se preostalih 10% prostih mest. Vsak kandidat po prednostnem vrstnem redu navede največ deset izobraževalnih programov, v katere se želi vpisati. Sprejet je v prvi program, za katerega ima dovolj točk. Če je prijav v posamezni program več kot je prostih mest, se vpis omeji. Lahko se zgodi, da je v 2. krogu potrebnih več točk za vpis na določen program kot v 1. krogu.

Vsi, ki v izbirnem postopku niso bili izbrani ali se niso prijavili v noben program, se lahko najkasneje do začetka šolskega leta vpišejo v programe, ki še imajo prosta mesta po obeh krogih.

Pregled spodnjih mej na srednješolskih programih, ki so imeli omejitev, si lahko ogledate s klikom na povezavi  Spodnje meje_omejitev vpisa.


 

Preizkus nadarjenosti in športni dosežki

Preizkus nadarjenosti je potrebno opravljati za programe:

 • Zobotehnik (Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo) – preizkus obsega preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv, smisla za oblikovanje.
 • Fotografski tehnik (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana) – preizkus likovne nadarjenosti, ki obsega likovni, tonski, barvni in risarski preizkus.
 • Tehnik oblikovanja (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana) – preizkus likovne nadarjenosti, ki obsega risanje po modelu, preizkus likovne ustvarjalnosti, ploskovno-barvni preizkus in konstrukcijsko-prostorski preizkus.

Vsak del preizkusa traja od 50 do 70 minut, tako da je skupno trajanje preizkusa z vmesnimi odmori približno 4 ure in pol.

Opravljen preizkus zahtevajo tudi različne smeri Umetniških gimnazij:

 • Umetniška gimnazija: Likovna smer (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana) – preizkus obsega preizkus likovne nadarjenosti, risanje po modelu, preizkus likovne ustvarjalnosti, ploskovno-barvni  preizkus in konstrukcijsko-prostorski preizkus.
 • Umetniška gimnazija: Glasbena smer (Konzervatorij za glasbo in balet Ljubljana) – preizkus glasbene nadarjenosti.
 • Umetniška gimnazija: Plesna smer balet (Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Konzervatorij za glasbo in balet Ljubljana) – preizkus obsega preizkus, s katerim učenec dokaže znanje klasičnega baleta, ritmike in stilov plesa, znanje nauka o glasbi in znanje instrumenta.
 • Umetniška gimnazija: Plesna smer sodobni ples (Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Konzervatorij za glasbo in balet Ljubljana) – preizkus obsega preizkus posebnih nadarjenosti za ples in sicer plesno vajo, predstavitev kratke kompozicije ali koreografije brez glasbene spremljave, krajšo improvizacijo, ki jo kandidat pripravi na preizkusu po navodilih komisije.

Otroka to, da je opravljal preizkus nadarjenosti, kasneje ne obvezuje, da se na srednjo šolo tudi vpiše. Če preizkusa nima opravljenega, pa kasneje ne more več kandidirati za vpis na šole, ki preizkus zahtevajo.

Za vpis na športni oddelek gimnazije in večino smeri umetniške gimnazije morajo učenci opraviti tudi test psihofizične sposobnosti, ki jo preveri pooblaščeni zdravnik.

Več informacij o vpisu najdete na spletni strani MIZŠ na povezavi: Vpis v srednjo šolo


 

Rokovnik za vpis v srednje šole za šol. l. 2023/2024

Dragi devetošolci, spoštovani starši!

Znan je Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov srednjih šol za š.l. 2023/2024.

Spodaj je dodan prirejen Rokovnik po Rokovniku za vpis za š. l. 2023/2024, ki ga je določilo MIZŠ. Skozi Rokovnik bomo šli na razredni uri v prihodnjih dneh.

 


 

Vrste srednjih šol

VRSTE SREDNJIH ŠOL


 

Po končani osnovni šoli lahko izbiraš med različnimi vrstami srednjih šol:

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (NPI)

Trajanje: 2 leti

Zaključek: zaključni izpit

Vpisni pogoji: v NPI se lahko vpišeš po izpolnjeni osnovnošolski obveznosti in uspešno končanem najmanj sedmem razredu devetletne osnovne šole. Vpišeš se lahko tudi z zaključenim osnovnošolskim izobraževanjem, po prilagojenemu izobraževalnemu programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Kam naprej? Po končanemu NPI se lahko vpišeš naprej v SPI in SSI.

Poklici: obdelovalec les, pomočnik v biotehniki in oskrbi, pomočnik v tehnoloških procesih, pomočnik pri tehnologiji gradnje, preoblikovalec tekstilij.

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI)

Trajanje: 3 leta

Zaključek: zaključni izpit

Vpisni pogoji: uspešno končana osnovna šola ali program NPI.

Kam naprej? Lahko se vpišeš v programe poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), po določenem številu let delovnih izkušenj pa lahko opravljaš tudi mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit.

Poklici: administrator, avtoserviser, avtokaroserist, elektrikar, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin-orodjar, pečar-polagalec keramičnih oblog, računalnikar, bolničar-negovalec, cvetličar, slikopleskar-črkoslikar, frizer, gozdar, klepar-krovec, metalurg, mizar, gastronom hotelir, slaščičar, vrtnar, mlekar, mesar, pek, steklar, zidar, gozdar, mehatronik operater, grafični operater, izdelovalec oblačil, gospodar na podeželju, dimnikar, rudar, izdelovalec kovinskih konstrukcij, izvajalec suhomontažne gradnje, kamnosek, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, polagalec talnih oblog, tapetnik, tesar, trgovec, upravljalec težke gradbene mehanizacije, voznik, zlatar, živilec.

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (SSI)

Trajanje: 4 leta

Zaključek: poklicna matura

Vpisni pogoji: v program SSI se lahko vpišeš z uspešno končano osnovno šolo ali programom NPI.

Kam naprej? S poklicno maturo lahko izobraževanje nadaljuješ na študijskih programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja, z dodatnim izpitom iz izbranega predmeta splošne mature, pa se lahko vpišeš tudi v določene univerzitetne študijske programe.

Poklici: aranžerski tehnik, ekonomski tehnik, elektrotehnik, farmacevtski tehnik, fotografski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik, geodetski tehnik, geotehnik, gozdarski tehnik, gradbeni tehnik, grafični tehnik, hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, kozmetični tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, medijski tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, plovbni tehnik, vzgojitelj predšolskih otrok, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik laboratorijske biomedicine, tehnik mehatronike, tehnik oblikovanja, tehnik optik, tehnik računalništva, tehnik steklarstva, tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil, veterinarski tehnik, srednja medicinska sestra/ srednji zdravstvenik, zobotehnik, živilsko-prehranski tehnik.

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI)

Trajanje: 2 leti

Zaključek: poklicna matura

Vpisni pogoji: v program PTI se lahko vpišeš z zaključenim programom srednjega poklicnega izobraževanja (SPI).

Kam naprej? Z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš na višješolske in visokošolske programe, z dodatnim izpitom iz izbranega predmeta splošne mature, pa se lahko vpišeš tudi v določene univerzitetne študijske programe.

Poklici: avtoservisni tehnik, ekonomski tehnik, elektrotehnik, gastronomski tehnik, geotehnik, gradbeni tehnik, grafični tehnik, hortikulturni tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, strojni tehnik, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, tehnik steklarstva, tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil, srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik, živilsko-prehranski tehnik.

GIMNAZIJA

Trajanje: 4 leta

Zaključek: splošna matura

Vpisni pogoji: vpišeš se lahko z uspešno končano osnovno šolo, če je predpisano s programom, pa moraš izpolnjevati še posebne pogoje (psihofizična sposobnost, posebna nadarjenost, športni dosežki).

Kam naprej? Opravljena splošna matura omogoča vpis na vse obstoječe univerzitetne študijske programe in študijske programe višjega ter visokega strokovnega izobraževanja.

Vrste gimnazij: splošna (splošna, klasična gimnazija, gimnazija s športnim oddelkom, gimnazija z evropskim oddelkom, gimnazijski izobraževalni programi zasebnih katoliških šol ter program mednarodne mature, Waldorfska gimnazija) in strokovna (tehniška, ekonomska in umetniška).


 

VEČ IN PODROBNEJŠE INFORMACIJE O SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMIH NAJDEŠ NA:     http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2014/programi/index.htm

PORTAL SLOVENSKE SREDNJE ŠOLE, namenjen predstavitvi in promociji vseh slovenskih srednjih šol. https://slovenskesrednjesole.si/

 


 

 

 

 

 

Štipendije

ŠTIPENDIJE


Namen štipendij je spodbujanje izobraževanja in doseganje višje ravni izobrazbe. Nadarjenim dijakom omogočajo boljši razvoj njihove poklicne poti in doseganje najvišjih izobrazbenih ravni. Socialno šibkim dijakom in tistim s posebnimi potrebami pa štipendije dajejo možnost za pridobitev željene izobrazbe. Dijaki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko pridobijo naslednje štipendije:

 • Državne štipendije
 • Zoisove štipendije
 • Štipendije za deficitarne poklice
 • Kadrovske štipendije
 • Občinske štipendije
 • Štipendije za izobraževanje v tujini
 • Ostale štipendije

 Zakoni in pravilniki, ki urejajo področje štipendij:

 • Zakon o štipendiranju
 • Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij
 • Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij
 • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Namen državnih štipendij je spodbujanje izobraževanja in doseganje višje ravni izobrazbe ter omogočanje študija socialno šibkim dijakom, dijakom ki se izobražujejo izven kraja stalnega prebivališča in dijakom s posebnimi potrebami. Dodeljujejo jih Centri za socialno delo.  Državna štipendija se lahko kombinira s kadrovsko štipendijo ali s štipendijo za deficitarne poklice ter s štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

Pridobitev štipendije

Pridobi jo lahko vsak dijak, ki se izobražuje v Sloveniji ali v tujini na akreditirani izobraževalni ustanovi in ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • Povprečni mesečni dohodkina družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 53% ali 64 % neto povprečne plače na družinskega člana v istem obdobju (za določitev cenzusa za posamezno leto se upošteva gospodarska rast).
 • Ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in
 • ni prejemnik Zoisove štipendije.

Dijaki, ki izpolnjujejo pogoje in štipendije še ne prejemajo, lahko vlogo za prvo pridobitev z ustrezni dokazili vložijo na Center za socialno delo kadarkoli tekom šolskega leta. Center za socialno delo nato najkasneje v dveh mesecih od vložitve popolne vloge o njej odloči. Ob uspešno rešeni vlogi se štipendija začne izplačevati z mesecem, v katerem je bila popolna vloga oddana. Dijaki, ki že prejemajo državno štipendijo, vlogo za nadaljnjo prejemanje za prihajajoče šolsko leto prav tako vložijo na Centru za socialno delo. Priporočljivo je, da vlogo z dokazili oddajo čimprej, da je rešena do pričetka novega šolskega leta.

Več informacij.

Višina štipendije

Državna štipendija je sestavljena iz osnove in dodatkov. Osnovo določa uvrstitev v dohodkovni razred (1-5), ki je odvisna od višine mesečnih dohodkov na družinskega člana. Višina štipendije je omejena, z vsemi dodatki ne sme presegati določene neto minimalne plače za leto, v katerem se izplačuje.

Dodatki k osnovi so:

 • Dodatek za bivanje zunaj stalnega prebivališča   Za vse, ki imajo kraj stalnega prebivališča oddaljen od kraja izobraževanja za več kot 25 km
 • Dodatek za učni ali študijski uspeh   Za dijake s povprečno oceno 4,0 ali več.
 • Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami

Mirovanje, prenehanje in vračilo

Dijaku, ki je prejemnik državne štipendije, ta miruje, če ne konča letnika, za katerega je prejemal štipendijo, in mu je dovoljen ponovni vpis v ta letnik. Štipendija mu miruje tudi v primeru preseženega cenzusa za pridobitev državne štipendije ali če po 1.1.2012 še ni star 18 let. V tem primeru spet prične prejemati štipendijo ob dopolnjenem 18. letu starosti. V primeru, da tekom prejemanja državne štipendije dijak ne izpolnjuje več pogojev za njeno pridobitev ali če po enoletnem mirovanju ne priloži dokazil o končanju letnika, za katerega je prejemal štipendijo, se dijaku štipendijsko razmerje preneha. Če letnika, za katerega je prejemal državno štipendijo ne zaključi, je dolžan štipendijo za ta letnik skupaj z obrestmi vrniti.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Zoisove štipendije so namenjene nadarjenim dijakom in študentom za spodbujanje razvoja njihove poklicne poti in doseganju najvišjih izobrazbenih ravni. Osredotočajo se predvsem na spodbujanje in motivacijo nadarjenih mladostnikov ob prehodu iz osnovnošolskega v srednješolsko izobraževanje, za kar se tudi namenja največ sredstev. Zoisove štipendije dodeluje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Pridobitev štipendije

Pridobi jo lahko vsak bodoči dijak, ki se bo, ali dijak, ki se že izobražuje v srednješolskem programu v Sloveniji ali tujini, in in ki je dosegel izjemni dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in druga v zadnjih dveh letih) in ustrezno povprečno oceno. Ustrezen uspeh je:

 • Za dijake 1. letnika neposredno ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo povprečna ocena najmanj 4,70 v zadnjem razredu osnovne šole.
 • Za dijake 2. in višjih letnikov srednje v predhodnem šolskem letu glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije povprečna ocena najmanj 4,10.

Za pridobitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja, za 1. letnik študija, se lahko uveljavlja izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih ali študijskih let iz predhodne ravni izobraževanja. Za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v višjem letniku pa se lahko uveljavlja izjemni dosežek, dosežen v času izobraževanja na tisti ravni izobraževanja, za katero se uveljavlja štipendijo. Vsak dosežek se lahko uveljavlja samo enkrat. Možno pa je uveljavljati individualni izjemni dosežek ali izjemni dosežek, dosežen v skupini z največ pet člani. V juniju Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavi Javni poziv za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij, v katerem so objavljeni pogoji za pridobitev Zoisove štipendije in način vložitve vloge za prihajajoče šolsko leto. Dijaki ali bodoči dijaki, ki izpolnjuje pogoje in še ne prejema Zoisove štipendije, ter dijaki, ki že prejemajo Zoisovo štipendijo vlogo za pridobitev z ustrezni dokazili vložijo na Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do ustreznega roka, ki je določen v javnem pozivu.

 Višina štipendije

Zoisova štipendija je sestavljena iz osnove in dodatkov. Osnova je odvisna tega, ali se dijak izobražuje v Sloveniji ali tujini. Višina štipendije ni omejena.

Dodatki k osnovi so:

 • Dodatek za vrsto in področje izobraževanja    Glede na potrebe trga dela jih določi minister, pristojen za delo.
 • Dodatek za učni uspeh       Za dijake s povprečno oceno 4,1 do 4,4 in 4,5 ali več.
 • Dodatek za bivanje zunaj stalnega prebivališča:
 • Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami

Mirovanje, prenehanje in vračilo

Dijaku, ki je prejemnik Zoisove štipendije, ta miruje, če ne konča letnika, za katerega je prejemal štipendijo, in mu je dovoljen ponovni vpis v ta letnik. V primeru, da tekom prejemanja Zoisove štipendije dijak ne izpolnjuje več pogojev za njeno pridobitev ali če po enoletnem mirovanju ne priloži dokazil o končanju letnika, za katerega je prejemal štipendijo, se dijaku štipendijsko razmerje preneha. Če letnika, za katerega je prejemal Zoisovo štipendijo ne zaključi, je dolžan štipendijo za ta letnik skupaj z obrestmi vrniti.

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Štipendije za deficitarne poklice so nova vrsta štipendij. Dodeljeval jih bo Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Štipendije so namenjene tistim, ki se bodo izobraževali za poklice, kateri so uvrščeni med deficitarne – to so tisti, za katere kadrov na trgu delovne sile primanjkuje. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja 2020–2024. Štipendija znaša od 107,42 EUR mesečno. Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij.

Več na: klikni tu

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje dijakov in podjetij, katera si tako lahko zagotovijo razvoj ustreznih kadrov, dijakom pa je omogočeno kvalitetnejše šolanje ter zagotovljena prva zaposlitev po zaključku šolanja. Med vsemi štipendijami so v povprečju najvišje, njihova višina je omejena le navzdol z višino osnovne državne štipendije. S prijavo na razpise delodaljalcev, kateri podeljujejo kadrovske štipendije, jo lahko pridobi dijak, ki izpolnjuje pogoje, določene v splošnih aktih delodajalca, in splošne pogoje po zakonu o štipendiranju:

 • Ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole ni starejši od 18 let,
 • ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in
 • ni prejemnik Zoisove, državne ali katere druge štipendije.

Informacije o razpisih so na voljo:

 • Na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendiranje v Izmenjevalnici,
 • na spletnih straneh Regionalnih razvojnih agencij (RRA),
 • na spletnih straneh delodajalcev in v njihovih internih glasilih in
 • v ostalih javnih medijih.

Ob sklenitvi kadrovske štipendije štipendist (dijak) in štipenditor (podjetje) podpišeta pogodbo o štipendiranju, v kateri se določijo podrobnejša pravila, pravice in dolžnosti obeh za čas med in po štipendiranju. Praviloma je dolžnost štipendista, da se po končanem šolanju v podjetju zaposli za toliko časa, kolikor je prejemal kadrovsko štipendijo.

OSTALE ŠTIPENDIJE

 • Občinske štipendije

Veliko slovenskih občin razpisuje občinske štipendije, ki so lahko namenjene nadarjenim, tistim iz socialno šibkega okolja in drugim dijakom iz njihove občine. Pogoje za pridobitev in višino štipendije v razpisu določi vsaka občina zase. Občine lahko štipendije razpisujejo tudi v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem. Informacije o občinskih štipendijah in aktualni razpisi so na voljo na občinah samih ali na njihovih spletnih straneh.

 • Štipendije za izobraževanje v tujini

Te štipendije so namenjene vsem dijakom, ki se izobražujejo na ustanovah v tujini. Na voljo so jim Zoisove, kadrovske in državne štipendije ter štipendije različnih državnih organov, javnih in zasebnih virov. Pogoji za pridobitev posameznih štipendij in pravice ter obveznosti štipendista v okviru posameznega štipendijskega programa so objavljeni v razpisih, določa jih tisti, ki štipendije razpisuje.

 • Štipendije za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji

Tujim državljanom, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji so na voljo različne oblike štipendiranja v okviru programov Ad futura, ki jih razpisuje Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije. Poleg tega pa pod določenimi pogoji lahko pridobijo tudi Zoisove, državne, kadrovske ter druge štipendije. Pogoje določi tisti, ki razpisuje štipendije in so objavljeni v razpisih.

Več in podrobneje si lahko preberete na:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – štipendije

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

 


 

Razpis

 


RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

Dragi učenci, spoštovani starši!

Ministrstvo za šolstvo je objavilo Razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2023/2024. Z Razpisom bomo seznanili  učence na razrednih urah in starše na 2. Roditeljskem sestanku, 16. 2. 2023.

V priponki je vsebina Razpisa. Priporočamo, da si ga preberete, saj nudi informacije o pogojih za vpis, o posebnih preizkusih sposobnosti in razpisanih programih posameznih srednjih šol.

 

 


 

Vprašalnik o poklicni poti

VPRAŠALNIK O POKLICNI POTI (eVPP)


DRAGI DEVETOŠOLEC, DEVETOŠOLKA.

S spletnim vprašalnikom o poklicni poti želimo spoznati tvoje poklicne želje in načrte, da bi ti lažje pomagali pri njihovi uresničitvi. Zato odgovarjaj na vprašanja premišljeno in samostojno.

Podatki, zbrani z vprašalnikom, so namenjeni izključno kariernemu svetovanju in so zaupne narave.

Vprašalnik bomo izpolnjevali v šoli. Uporabniško ime in geslo dobiš pri pedagoginji.

Na spodnji povezavi je Zavod RS za zaposlovanje pripravil navodila za učence, kako reševati vprašalnik eVPP – navodila za učence.

 


 

ZAPRI
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International licenco.