Skoči na glavno vsebino
Select Page

Vpis v 1. razred


VPIS v 1. RAZRED za šolsko leto 2024/25

Spoštovani starši,

vabimo vas, da vpišete svojega otroka v 1. razred osnovne šole.

Vpis bo potekal v OŠ Franca Rozmana Staneta, Prušnikova ulica 85, Ljubljana – Šentvid in sicer:

 • od ponedeljka, 12. februarja 2024,
 • do četrtka, 15. februarja 2024,
 • od 9.00 do 12.00 in od 16.00 do 18.00.
Želeni termin za vpis si izberete s klikom na spodnjo povezavo:

Termini za vpis  v 1. razred >>>

*povezava do terminov bo odprta do ponedeljka, 12. 2. 2024 do 22.00 ure.

 

 


VABILO na 1. roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolk in prvošolcev

Spoštovani starši!

Vljudno vabimo vas in bodoče prvošolke ter prvošolce na roditeljski sestanek, ki bo v četrtek, 1. 2. 2024, ob 17. uri.

Starši boste na sestanku, na katerem vas bomo seznanili z organizacijo in oblikami dela v 1. razredu ter z drugimi informacijami v zvezi z začetkom šolanja vašega otroka.

V tem času se bodo bodoče prvošolke in prvošolci zabavali na ustvarjalnih delavnicah.

Prosimo, da se sestanka zagotovo udeležite.

Prijazen pozdrav!

 


Pogoji za vpis

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2024 bomo tako vpisovali otroke, rojene od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, za naslednje šolsko leto. Starši boste obveščeni z vabilom po pošti.

Šolski okoliš

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

V primeru, da starši želijo otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:

 • obvezno vpišejo otroka pri nas,
 • na izbrano šolo (v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovijo pisno vlogo, v kateri navedejo razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želijo prepisati otroka v našo šolo in ne živijo v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želijo vpisati otroka.

 

Ugotavljanje pripravljenosti

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

 

Odložitev šolanja

Učencu se med šolskim letom v prvem razredu lahko na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

 

Učenci s posebnimi potrebami

Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami vpisati v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno prebiva, razen če ta šola ne izpolnjuje pogojev in je zaradi tega otroku s pravnomočno odločbo o usmeritvi, ki jo izda ZRSŠ, določena druga ustrezna osnovna šola.

Povzeto po Zakonu o osnovni šoli. Vpis otrok v javno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13,46/16-ZOFVI-L).

 

 


 

ŠSS

Šolska svetovalna služba (ŠSS)


 

Nina Štefanec, univ. dipl. pedagoginja                                                                  

Marina Vidmar, univ. dipl. psihologinja

 

Telefon: 01 292 76 24

E-pošta: nina.stefanec@osfrslj.si

               marina.vidmar@osfrslj.si

Uradne ure: Nina Štefanec: ponedeljek, torek, sreda, petek: 8.30 – 10.00  ter  četrtek: 16.00 – 17.30

                   

                    Marina Vidmar: ponedeljek, sreda in četrtek: 8.30 – 10.00

                     oz. po predhodni najavi preko e-pošte ali telefona.

Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalni ustanovi kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega izobraževalnega in tudi vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev. Opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v šoli za šolo. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela šole s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami. Svetovalna služba je strokovni sodelavec v šoli, ne pa strokovni servis šole za šolo. Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.


 

OSNOVNA NAČELA SVETOVANJA

 


 

Spletne povezave

Poklicni kažipot (opisi poklicev, filmi)
Interaktivni računalniški program za izbor poklicev
   Dijaski.net, kontaktni podatki o vseh srednjih šolah v Sloveniji in izobraževalnih programih
Slovenske srednje šole https://slovenskesrednjesole.si
 E-svetovanje pri zaposlitvi in poklicni orientaciji (razišči svoje interese, lastnosti, zaposlitvene cilje
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ (vpis v srednje šole)
 Štipendiranje
 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

 

 

 

Dodatna strokovna pomoč

Otroci s posebnimi potrebami in dodatna strokovna pomoč (DSP)


Dodatna strokovna pomoč je pomoč za učence, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

To so:

 • učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • učenci z govorno jezikovno motnjo,
 • dolgotrajno bolni,
 • učenci z ADD (motnja pozornosti) in  ADHD (motnja pozornosti in hiperaktivnost),
 • gibalno ovirani,
 • slepi in slabovidni,
 • gluhi in naglušni,
 • otroci z avtizmom,
 • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Dodatna strokovna pomoč (DSP)

 • se izvaja v času pouka. V dogovoru s starši in učencem, se izvaja tudi v času izven pouka.
 • se glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oz. motenj izvaja v oddelku ali izven oddelka.
 • se lahko izvaja individualno ali v skupini.

Število ur (od ene ure do pet ur) DSP je določeno z odločbo o usmeritvi od katerih je ena ura opredeljena kot svetovalna storitev. V odločbi je opredeljen tudi naziv izvajalca DSP.

V odločbi o usmeritvi je opredeljen:

 • program vzgoje in izobraževanja,
 • vrtec, šola ali zavod,
 • datum vključitve,
 • dodatna strokovna pomoč,
 • prilagoditve opreme, prostora in izvajanja programa,
 • dodelitev spremljevalca idr.

Svetovalna storitev je namenjena zagotavljanju pogojev za bolj uspešno in kakovostno delovanje podpornega okolja v celostni skrbi za učenca in premagovanju njegovih primanjkljajev. Svetovalna storitev je namenjena družini učenca in strokovnim delavcem, ki z njim delajo. Izvajajo jo strokovni delavci šole, ki jih določi strokovna skupina na podlagi ciljev zasledovanih v individualiziranemu programu učenca.

Individualiziran program (IP) je z zakonom predpisan dokument, ki ga oblikuje strokovna skupina za vsakega otroka, učenca s posebnimi potrebami.

Strokovno skupino za izdelavo IP sestavljajo strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno izobraževalnega programa za otroka s posebnimi potrebami (OPP).

Z IP se določi:

 • organizacija in izvedba vseh oblik DSP,
 • cilje in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih,
 • strategije vključevanja OPP v skupino,
 • potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja,
 • potrebne prilagoditve pri doseganju standardov in napredovanju,
 • uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije,
 • po potrebi izvajanje fizične pomoči,
 • izvajanje tolmačenja v slovenskem jeziku,
 • potrebne prilagoditve pri organizaciji pouka,
 • časovna razporeditev pouka,
 • veščine za čim večjo samostojnost v življenju.

 

Dodatno strokovno pomoč na OŠ Franca Rozmana Staneta izvajajo:

Izvajalka Kontakt Govorilne ure
Lea Vodička, univ. dipl. pedagog s spec. ped. (SRP) dokvalifikacijo lea.vodicka@osfrslj.si Torek: 

11.55 – 12.40

Tanja Čarman, univ. dipl. socialni pedagog tanja.carman@osfrslj.si Petek :

11.55 – 11.40

Tjaša Tavčar, mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike tjasa.tavcar@centerjanezalevca.si Četrtek:

11.05 – 11.50

Jasna Kovačič Pirc, surdopedagoginja jasna.kovacic@zgnl.si po dogovoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ZAPRI
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International licenco.