Skoči na glavno vsebino
Select Page

Pravila sveta staršev

OSNOVNA ŠOLA

FRANCA ROZMANA STANETA

Prušnikova ulica 85

1210 LJUBLJANA – ŠENTVID

 

 

PRAVILA

DELOVANJA SVETA STARŠEV

OSNOVNE ŠOLE FRANCA ROZMANA – STANETA

 

 

Svet staršev osnovne šole je organ osnovne šole za uresničevanje interesa udeležencev vzgoje in izobraževanja, njihovih staršev in/ali skrbnikov v javnih šolah.

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje Svet staršev. Svet staršev:

–        predlaga nadstandardne programe,

–        daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah in programih,

–        daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,

–        razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

–        obravnava pritožbe, pohvale, mnenja, pripombe, pobude staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v Svet šole,

–        opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o šolstvu,

–        sodeluje s predstavniki drugih osnovnih šol in po potrebi tudi s strokovnjaki s šolskega področja.

 

2. člen

 

Delo Sveta staršev poteka v obliki sej in je javno. Javnost dela se uresničuje z objavo zapisnika sestankov na oglasnih deskah v šoli v vednost učiteljem, na spletni strani šole in v vednost članom Sveta staršev. Delo v Svetu staršev je častno in prostovoljno.

 

II. SESTAVA SVETA STARŠEV

 

3. člen

 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku v tekočem šolskem letu in najkasneje do 30. septembra. Predstavnik Sveta staršev zastopa oddelek in posreduje sklepe, pobude, pripombe in vprašanja z roditeljskih sestankov. Sej se udeležuje po en predstavnik oddelka. Mandat predstavnika staršev oddelka traja eno šolsko leto z možnostjo podaljšanja ob soglasju večine staršev v oddelku.

 

Predstavnika oddelka v Svetu staršev se lahko predčasno odpokliče na roditeljskem sestanku oddelka, kjer se takoj izvoli novega predstavnika do izteka mandata prvotno izvoljenega predstavnika.

 

III. DELOVANJE SVETA STARŠEV

 

4. člen

 

Svet staršev izvoli predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika. Volitve so lahko javne ali tajne. Za izvolitev je potrebna podpora večine članov sveta. Člani Sveta sprejmejo sklep o načinu glasovanja ter oblikujejo kandidatno listo za izvolitev predsednika Sveta in njegovega namestnika. Predlagana kandidata ustno potrdita soglasje s kandidaturo. Njuna privolitev pa se zapiše v zapisnik.

 

5. člen

 

Mandat predsednika in namestnika Sveta staršev traja eno leto in se lahko ponovi. Predsednika in/ali namestnika Sveta staršev se lahko predčasno odpokliče na naslednjem sklicu Sveta staršev ob podanem razlogu. Pred tajnim glasovanjem o odpoklicu tako pobudnik za odpoklic kot predlagani za odpoklic podata obrazložitve. Istočasno z izglasovanim odpoklicem se na istem sklicu izvoli novega predsednika in/ali namestnika Sveta staršev za obdobje do izteka mandata prvotno izvoljenega. Odpoklicani nadaljuje svoje delo kot član Sveta staršev.

 

Mandat predstavnikov Sveta staršev pa dokončno preneha s prenehanjem šolanja njihovih otrok na Osnovni šoli Franca Rozmana – Staneta v Ljubljani. Prav tako predstavnik Sveta staršev ne sme biti zaposleni delavec šole.

 

6. člen

 

Svet staršev se skliče najmanj štirikrat na leto oziroma v skladu s programom dela Sveta. Seje so v prostorih šole. Prvi sklic Sveta staršev v šolskem letu opravi ravnatelj, naslednje pa predsednik Sveta staršev in/ali njegov namestnik. Sestanek skliče tudi na zahtevo posameznega člana (predstavnika oddelka) ali na zahtevo ravnatelja šole. Svet staršev je sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica članov, medtem ko odločitve sprejema z večino glasov na seji prisotnih članov.

Svet staršev lahko pooblasti predsednika, da v primeru večinskega soglasja na seji prisotnih članov k posameznim sklepom ob siceršnjem nedoseganju potrebne udeležbe na seji pridobi naknadno soglasje odsotnih članov. Z naknadno veljavnostjo posameznega sklepa se pisno seznani vse člane Sveta staršev.

 

Na seje Sveta staršev se praviloma vabi ravnatelja in predstavnike šole.

 

7. člen

 

Sejo Sveta staršev vodi predsednik sveta. O poteku seje se vodi zapisnik, ki ga vodi zapisnikar ali predsednika Sveta sam. Zapisnik se praviloma napiše v sedmih dneh po sestanku in ga šola posreduje vsem članom Sveta staršev in ravnatelju. Zapisnik in vsi ostali akti, spisi in dokumenti v zvezi z delom Sveta se hranijo v arhivu šole.

 

IV. NALOGE SVETA STARŠEV

 

8. člen

 

Svet staršev na začetku šolskega leta sprejme program dela, v katerem natančneje opredeli naloge in usmeritve za delo. Na prvi seji se sprejmejo smernice za izdelavo programa. V ta namen se oblikuje delovna skupina, ki pripravi predlog, ta pa se potem obravnava in sprejme na naslednji seji. Program dela se lahko dopolnjuje na predlog vsakega člana tudi med šolskim letom. Na zadnji seji se obravnava poročilo o realizaciji programa dela, ki ga pripravi v sodelovanju s predsednikom in/ali namestnikom delovna skupina, ki je izdelala program dela.

 

Poleg zakonsko opredeljenih nalog v 1. členu teh pravil Svet staršev še:

–        sprejema letni program delovanja Sveta staršev,

–        podaja svoje mnenje na vsa vprašanja, predloge in pobude,  ki so naslovljene na Svet staršev,

–        voli in razrešuje predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika,

–        imenuje člane delovnih skupin,

–        zagotavlja in oblikuje načine povezovanja staršev v oddelkih s Svetom staršev in Svetom šole,

–        odloča o sodelovanju Sveta staršev z drugimi šolami in organizacijami,

–        sprejema spremembe Pravil o delovanje Sveta staršev z večino vseh članov Sveta staršev,

–        organizira in sodeluje pri aktivnostih, s katerimi se izboljšujejo pogoji za šolanje, dviga ugled šole, povečuje varnost šolarjev…

 

9. člen

 

Predsednik Sveta staršev:

–        predstavlja Svet staršev,

–        sodeluje z ravnateljem šole,

–        predlaga dnevni red in vodi seje Sveta staršev,

–        sprejema in poroča o realizaciji sklepov Sveta staršev,

–        se kot vabljen udeležuje sej Sveta šole,

–        ob zaključku leta poda oddelkom poročilo o udeležbi njihovih predstavnikov na sejah Sveta staršev,

–        izvaja druge naloge, za katere ga zadolži Svet staršev.

 

10. člen

 

Namestnik predsednika Sveta staršev nadomešča predsednika med njegovo odsotnostjo. Namestnik opravlja tudi naloge, za katere ga pooblasti predsednik Sveta staršev.

 

11. člen

 

Predstavniki Sveta staršev v Svetu šole posredujejo mnenja in pobude ter zastopajo sklepe Sveta staršev.

 

12. člen

 

Pravice in dolžnosti predstavnikov oddelkov (članov Sveta staršev) poleg določb in nalog iz teh pravil so še:

–        redno udeleževanje sej Sveta staršev,

–        predstavljati in zastopati pobude, pripombe in vprašanja staršev,

–        v oddelku redno poročati o svojem delu in delu Sveta staršev (način poročanja je v domeni posameznega oddelka),

–        sodelovati v delovnih skupinah in se aktivno vključevati v delo Sveta,

–        usklajevati delo s svojim namestnikom.

 

13. člen

 

Starši lahko za pomoč pri sprejemanju odločitev in izvajanju nalog Sveta staršev oblikujejo delovne skupine, sestavljene iz najmanj treh članov. Lahko pa skupaj z vodstvom šole oblikujejo delovne skupine, v katerih so tako predstavniki Sveta staršev kot predstavniki, imenovani s strani vodstva šole. V delovno skupino so lahko imenovani tudi zunanji strokovnjaki in sodelavci z določenega področja. Delovna skupina se lahko oblikuje za izvršitev posamezne naloge ali za preučitev določenega problema.

 

V. ORGANIZACIJSKO TEHNIČNA OPRAVILA ZA SVET STARŠEV

 

14. člen

 

Strokovno-tehnične, materialne in organizacijske naloge za Svet staršev opravljajo strokovne službe šole.

 

VI. KONČNA DOLOČBA

 

15. člen

 

Pravila stopijo v veljavo z dnem, ko jih sprejme Svet staršev Osnovne šole Franca Rozmana – Staneta.

 

Pravila so bila obravnavana in sprejeta na seji Sveta staršev (glej zapisnik) dne 27. 6. 2007.

 

Spremenjena pravila (5. člen in 6. člen) so bila obravnavana in sprejeta na seji Sveta staršev (glej zapisnik) dne 24.5.2011.

 

pdfPravilnik Sveta staršev.pdf 

(Skupno 2.953 obiskov, današnjih obiskov 1)
ZAPRI
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International licenco.